Vet Pathogens 2018October 8 - 11, 2018 Monash University, Prato, Italy